• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน  การ  แก้ไขพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 
นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี  เเละกลยุทธ์
"ไซโคโชว์"  เพื่อบูรณาการ

จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร รักจะก้าวหน้าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร: CHANGING MANAGEMENT
รักจะก้าวหน้าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้แก่ระดับนำของทีมและองค์กร
2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทีมงานและผลิตภัณฑ์ไปสู่สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า
3. เพื่อสร้างทักษะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สู่การเปลี่ยนแปลงด้านบวกของทั้งองค์กร

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ

จำนวนวัน : 2-3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น

พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในการสอนตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองได้ในทุกๆด้าน
2. ให้มีจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ไม่หลงตัวเอง ไม่ข่มผู้อื่น ไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่
3. ให้เป็นผู้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมอ โดยไม่ปฏิเสธและไม่ต่อต้าน
4. ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆพึงมีต่อตนเอง ลูกน้อง ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และองค์กร
????เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านบวกเสียเองได้อย่างสง่างาม
5. ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในการบริหาร-จัดการ งาน เวลา ตนเองและลูกน้อง
6. ให้เป็นผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพื่อนำองค์กร งาน และผลิตภัณฑ์สู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป
7. ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
8. ให้เป็นผู้มีทักษะในการใช้ ?กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ของ PARINYA
9. ให้เป็นผู้มีทักษะในการทำงานใดๆให้สำเร็จด้วยแรงบันดาลใจ และทำแบบมืออาชีพ

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ 
Next >

ติดต่อเรา

โทร : 081-934-9789, 081-668-1478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา