• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร รักจะก้าวหน้าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร: CHANGING MANAGEMENT
รักจะก้าวหน้าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้แก่ระดับนำของทีมและองค์กร
2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทีมงานและผลิตภัณฑ์ไปสู่สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า
3. เพื่อสร้างทักษะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สู่การเปลี่ยนแปลงด้านบวกของทั้งองค์กร

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ

จำนวนวัน : 2-3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น

พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในการสอนตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองได้ในทุกๆด้าน
2. ให้มีจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ไม่หลงตัวเอง ไม่ข่มผู้อื่น ไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่
3. ให้เป็นผู้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมอ โดยไม่ปฏิเสธและไม่ต่อต้าน
4. ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆพึงมีต่อตนเอง ลูกน้อง ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และองค์กร
????เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านบวกเสียเองได้อย่างสง่างาม
5. ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในการบริหาร-จัดการ งาน เวลา ตนเองและลูกน้อง
6. ให้เป็นผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพื่อนำองค์กร งาน และผลิตภัณฑ์สู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป
7. ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
8. ให้เป็นผู้มีทักษะในการใช้ ?กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ของ PARINYA
9. ให้เป็นผู้มีทักษะในการทำงานใดๆให้สำเร็จด้วยแรงบันดาลใจ และทำแบบมืออาชีพ

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา