สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HBMI โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล นักพฤติกรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต ได้ค้นพบว่าพฤติกรรมใดๆของมนุษย์ล้วนเกิดจากจิตสามนึก(จิตสำนึก)นั่นคือ นึกออก นึกเอา และนึกเอง โดยที่ใครจะมีพฤติกรรมดีไม่ดีนั้น มิได้เกิดจากความรู้ไม่รู้ เข้าใจไม่เข้าใจ แต่แท้จริงแล้วเกิดจากจิตสามนึก(จิตสำนึก)นี้บกพร่องทั้งสิ้น ซึ่งจะพบได้เสมอว่าหลังการฝึกอบรมด้วยวิธีสอนให้รู้มักไม่ได้ผลในเชิงประจักษ์ หวังผลด้านพฤติกรรมแทบไม่ได้ แต่สถาบันฯพบว่าถ้าสามารถกระตุ้นให้คนเกิดการสั่นสะเทือนที่จิตสามนึก(จิตสำนึก)นี้ได้ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมบกพร่องของมนุษย์คนนั้นได้ตามที่องค์กรท่านต้องการทันที   
         

     การฝึกอบรมด้วยวิธีกระตุ้นจิตสามนึก(จิตสำนึก)นี้ เรียกว่า กระบวนการไซโคโชว์ ซึ่งวิทยากรจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต เพื่อสื่อสารทางจิต (Spiritual Suggestion) กับกลุ่มเป้าหมาย ในขณะใช้วิธีชี้แนวทาง สร้างแนวคิด เพื่อเติมเต็มทักษะการใช้จิตตปัญญาของสมองสองซีก ที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติควบคู่กันไปด้วย โดยใช้กิจกรรมแบบต่างๆที่สนุกสนาน มีสีสัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสถาบันฯและวิทยากรได้นำกระบวนการนี้มาใช้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนมานานนับปีแล้ว จนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากทั่วประเทศ, ผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด, หลักสูตร OD และ ESB สำหรับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลายแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ          

 
 
scroll back to top