• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร คนคุณภาพ

หลักสูตร: QUALITY PEOPLE, QUALITY LIFE
คนคุณภาพ
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร

วัตถุประสงค์ :
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเองและผู้อื่น
2. สอนพฤติกรรมในอันที่จะนำสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่มาใช้ประโยชน์ เพื่อการสร้างชีวิตและงานร่วมกับผู้อื่น
3. สร้างสำนึกที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆที่ตนบกพร่อง และแก้ไขสิ่งไม่ดีที่ตนมีอยู่ให้สิ้นไป

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ

จำนวนวัน : 2-3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น

พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้
1. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะค้นหาข้อดีข้อด้อยของตน เพื่อการพัฒนาตนเองและงานให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
2. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะคบหาหรือทำงานร่วมกันกับใครก็ได้ ด้วยจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าผู้อื่นเสมอ
3. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะค้นหาสิ่งดีๆของผู้อื่น เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าของตนเอง
4. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นได้ ให้ผู้อื่นเป็น อันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์
5. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคกัน
6. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะสื่อสารกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการฟัง
7. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะใส่ใจในความคิดต้องการของผู้อื่น
8. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ ไม่ประมาท และไม่ใช้อารมณ์
9. ให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะมีความเป็นผู้นำตนเอง เพื่อการสร้างตนเองและสร้างงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา