• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน  การ  แก้ไขพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 
นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี  เเละกลยุทธ์
"ไซโคโชว์"  เพื่อบูรณาการ

จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร คนสำราญ งานสำเร็จ

หลักสูตร: QUALITY IN, QUALITY OUT
คนสำราญ งานสำเร็จ
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บุคลากรรู้จักนำเอาสิ่งดี ๆ ที่ตนมีอยู่ มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และสร้างองค์กรร่วมกัน
อย่างชำนาญ
2. ให้บุคลากรยอมรับและศรัทธาการทำงานในระบบทีมเวิร์ค
3. ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 60 คน/รุ่น (ถ้ายิ่งมากคนประสิทธิผลจะยิ่งต่ำลง)
 

พฤติกรรมเป้าหมาย :

1. ให้เรียนรู้วิธีการที่จะนำเอาศักยภาพด้านบวกที่ตนมีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ในชีวิตและงาน

2. ให้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ศักยภาพด้านบวกของตนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์สุขร่วมกัน

3. ให้เรียนรู้ที่จะมีสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่จะมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของส่วนรวม

4. ให้เรียนรู้ที่จะมองเห็นประโยชน์ คุณค่า และมีศรัทธาต่อการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง

5. ให้เรียนรู้ที่จะมีจิตสำนึกแห่งการพึ่งพา ในระดับที่สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาอย่างเป็นรูปธรรมได้จริง

6. ให้เรียนรู้ที่จะมีสำนึกรับผิดชอบในผลสำเร็จ-ล้มเหลวใดๆร่วมกัน โดยแสดงออกผ่านพลังร่วมแห่งหมู่คณะ

7. ให้เรียนรู้ที่จะประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเปิดกว้าง และมีทักษะในการตัดสินใจร่วมกัน

8. ให้เรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและให้คำแนะนำที่ดีๆต่อผู้อื่น ด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจเสมอ

9. ให้เรียนรู้ที่จะยินดีใส่ใจรับฟังความรู้สึกนึกคิดต้องการของผู้อื่น แม้ในด้านที่แตกต่างกันกับตนเอง

10. ให้เรียนรู้ที่จะทำงานด้วยแรงบันดาลใจ ตามทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองของ PARINYA

 

หมายเหตุ

1. พฤติกรรมเป้าหมายข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ผู้ซื้อบริการ สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่ต้องการ จากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้เอง

3. วัยวุฒิ คุณวุฒิ และตำแหน่งงานของผู้เข้าอบรม เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการดีไซน์กลยุทธ์ "ไซโคโชว์" ในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือบทเรียนด้านพฤติกรรมของหลักสูตรนี้ ผู้ซื้อบริการจึงต้องแจ้งให้สถาบันฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันฝึกอบรม

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ 
Next >

ติดต่อเรา

โทร : 081-934-9789, 081-668-1478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา