• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร คนสำราญ งานสำเร็จ

หลักสูตร: QUALITY IN, QUALITY OUT
คนสำราญ งานสำเร็จ
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บุคลากรรู้จักนำเอาสิ่งดี ๆ ที่ตนมีอยู่ มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และสร้างองค์กรร่วมกัน
อย่างชำนาญ
2. ให้บุคลากรยอมรับและศรัทธาการทำงานในระบบทีมเวิร์ค
3. ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 60 คน/รุ่น (ถ้ายิ่งมากคนประสิทธิผลจะยิ่งต่ำลง)
 

พฤติกรรมเป้าหมาย :

1. ให้เรียนรู้วิธีการที่จะนำเอาศักยภาพด้านบวกที่ตนมีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ในชีวิตและงาน

2. ให้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ศักยภาพด้านบวกของตนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์สุขร่วมกัน

3. ให้เรียนรู้ที่จะมีสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่จะมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของส่วนรวม

4. ให้เรียนรู้ที่จะมองเห็นประโยชน์ คุณค่า และมีศรัทธาต่อการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง

5. ให้เรียนรู้ที่จะมีจิตสำนึกแห่งการพึ่งพา ในระดับที่สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาอย่างเป็นรูปธรรมได้จริง

6. ให้เรียนรู้ที่จะมีสำนึกรับผิดชอบในผลสำเร็จ-ล้มเหลวใดๆร่วมกัน โดยแสดงออกผ่านพลังร่วมแห่งหมู่คณะ

7. ให้เรียนรู้ที่จะประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเปิดกว้าง และมีทักษะในการตัดสินใจร่วมกัน

8. ให้เรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและให้คำแนะนำที่ดีๆต่อผู้อื่น ด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจเสมอ

9. ให้เรียนรู้ที่จะยินดีใส่ใจรับฟังความรู้สึกนึกคิดต้องการของผู้อื่น แม้ในด้านที่แตกต่างกันกับตนเอง

10. ให้เรียนรู้ที่จะทำงานด้วยแรงบันดาลใจ ตามทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองของ PARINYA

 

หมายเหตุ

1. พฤติกรรมเป้าหมายข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ผู้ซื้อบริการ สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่ต้องการ จากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้เอง

3. วัยวุฒิ คุณวุฒิ และตำแหน่งงานของผู้เข้าอบรม เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการดีไซน์กลยุทธ์ "ไซโคโชว์" ในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือบทเรียนด้านพฤติกรรมของหลักสูตรนี้ ผู้ซื้อบริการจึงต้องแจ้งให้สถาบันฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันฝึกอบรม

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา