• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข

หลักสูตร: PROUD TO BE A MEMBER
งานได้ผล คนเป็นสุข
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ :
1. ปรับวิธีคิดและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล เพื่อการสร้างทีมงานให้มีคุณภาพ
2. ปรับแก้โครงสร้างทางจิตวิทยาของบุคลากรที่อ่อนแอ ให้แข็งแกร่งและสมดุลอย่างยั่งยืน
3. แก้ไขปัญหาด้านจิตวิทยาบุคลากรเป็นรายบุคคล ที่มีผลลบต่อความสมานฉันท์กันภายในองค์กร

 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya

 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ

 

จำนวนวัน : 2-3 วัน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น

 

พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและรู้คุณค่าของผู้อื่น
2. ให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์และมีศรัทธาในการทำงานเป็นทีม
3. ให้ทุกคนเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยความรักเพื่อการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สู่การสร้างพลังร่วมแห่งหมู่คณะ
4. ให้ทุกคนยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างกันเหนือสิ่งอื่นใด
5. ให้ทุกคนรู้จักตนเอง รู้หน้าที่ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
6. ให้ทุกคนไม่เกี่ยงงาน และไม่ปฏิเสธการมีส่วนร่วม
7. ให้ทุกคนยอมรับในธรรมชาติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน
8. ให้ทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อความสำเร็จของทีมได้เสมอ
แม้จะมิใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตนก็ตาม
9. ให้ทุกคนภาคภูมิใจกับการที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และรักองค์กร

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา