• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน  การ  แก้ไขพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 
นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี  เเละกลยุทธ์
"ไซโคโชว์"  เพื่อบูรณาการ

จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข

หลักสูตร: PROUD TO BE A MEMBER
งานได้ผล คนเป็นสุข
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ :
1. ปรับวิธีคิดและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล เพื่อการสร้างทีมงานให้มีคุณภาพ
2. ปรับแก้โครงสร้างทางจิตวิทยาของบุคลากรที่อ่อนแอ ให้แข็งแกร่งและสมดุลอย่างยั่งยืน
3. แก้ไขปัญหาด้านจิตวิทยาบุคลากรเป็นรายบุคคล ที่มีผลลบต่อความสมานฉันท์กันภายในองค์กร

 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya

 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ

 

จำนวนวัน : 2-3 วัน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น

 

พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและรู้คุณค่าของผู้อื่น
2. ให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์และมีศรัทธาในการทำงานเป็นทีม
3. ให้ทุกคนเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยความรักเพื่อการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สู่การสร้างพลังร่วมแห่งหมู่คณะ
4. ให้ทุกคนยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างกันเหนือสิ่งอื่นใด
5. ให้ทุกคนรู้จักตนเอง รู้หน้าที่ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
6. ให้ทุกคนไม่เกี่ยงงาน และไม่ปฏิเสธการมีส่วนร่วม
7. ให้ทุกคนยอมรับในธรรมชาติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน
8. ให้ทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อความสำเร็จของทีมได้เสมอ
แม้จะมิใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตนก็ตาม
9. ให้ทุกคนภาคภูมิใจกับการที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และรักองค์กร

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ 
Next >

ติดต่อเรา

โทร : 081-934-9789, 081-668-1478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา